Den regionala verksamheten och myndighetsuppgifter

Den regionala verksamheten och myndighetsuppgifterna

 

Vasa stads museer fungerar som Österbottens regionkonstmuseum och landskapsmuseum. Till verksamhetsområdet hör landskapet Österbotten, kommunerna Storkyro, Bötom och Östermark och till regionkonstmuseet hör förutom de ovannämnda också Mellersta Österbottens landskap.

Till regionkonstmuseets och landskapsmuseets uppgifter hör planerandet, förverkligandet och utvecklandet av verksamhet som berör verksamhetsområdets konst samt kulturmiljö (kulturlandskap, fornlämningar och byggnadsarv). Landskapsmuseet svarar i samarbete med Museiverket för myndighetsuppgifter som hänför sig till kulturmiljön och styr verksamhetsområdets lokala museiverksamhet. För undervattenskulturarvet svarar Museiverket.

Den regionala konstmuseiverksamheten

Det arkeologiska kulturarvet

Landskapets museiverksamhet

Den bebyggda kulturmiljön

 

Utlåtanden:

Landskapsmuseet ger utlåtanden som berör markanvändning och byggande, med värnandet om och utvecklandet av kulturmiljöerna som utgångspunkt. Begäran om utlåtande som handlar om kulturmiljön eller om information om behovet av utlåtande skickas till adressen museo.lausunnot@vaasa.fi

 

Bidrag:

Sakkännarna av kulturmiljön ger råd och utlåtanden när det gäller sökandet av bidrag inom deras verksamhetsområde samt övervakar hur de används.