Det arkeologiska kulturarvet

Det arkeologiska kulturarvet

Vasa stads museer skyddar i egenskap av landskapsmuseum sitt verksamhetsområdes fasta fornlämningar i samarbete med Museiverket och andra myndigheter.

De fasta fornlämningarna är spår av människans verksamhet som har bevarats i miljön från stenåldern till idag . De är i Finland skyddade av fornminneslagen som minnen från Finlands tidigare bosättningar och historia. Verksamhet som berör fornlämningar kräver tillstånd.

De registrerade fornlämningsobjekten hittas i Museiverkets servicefönster. Markanvändning som berör fornlämningar bör alltid motiveras med hjälp av aktuell information. Landskapsarkeologen deltar inom sitt verksamhetsområde i markbyggandet samt med instruktioner och råd beträffande skogsanvändningen.

Du tar väl i beaktande:

  • Fornlämningarnas skyddsområden är inte märkta på kartor eller i terrängen annat än i sällsynta fall, och man känner inte till omfattningen av alla fornlämningsområden.
  • Det är absolut förbjudet att placera en geocache i en fornlämning!
  • Kulturarvsobjekt som är utmärkta i terrängen kan vara vad fornlämningslagen definierar som fasta fornlämningar, även om de inte syns i myndigheternas register.
  • Bekanta dig med Museiverkets instruktioner, speciellt om du använder dig av metalldetektor.

På Museiverkets nätsidor hittar man instruktioner om hur man ska gå till väga när det gäller skyddet av det arkeologiska kulturarvet samt information om fornlämningsregionernas skötselbidrag.

Fråga mer av landskapsarkeologen.