Det arkeologiska kulturarvet

Det arkeologiska kulturarvet

 

Fornlämningar är spår efter mänsklig verksamhet som bevarats i terrängen från stenåldern till våra dagar. Detta arv är fredat med stöd av lagen om fornminnen.

Vasa stads museer verkar som det regionala ansvarsmuseet i Österbotten och svarar för skyddet av det arkeologiska kulturarvet i landskapet i samarbete med Museiverket. En stor del av uppgifterna inom arkeologin är myndighetsarbete samt administrativ arkeologi avseende markanvändning. I Österbotten deltar landskapsarkeologen i bland annat styrningen av planläggning, markbyggnad och skogsanvändning. Verksamheten som gäller fornlämningar är tillståndspliktig och alla planer som berör fornlämningar ska bygga på aktuell information. De fasta fornlämningarna och andra arkeologiska objekt presenteras i Museiverkets kulturmiljöns tjänsteportal. På Museiverkets webbplats finns bland annat instruktioner för skyddet av det arkeologiska kulturarvet och information om exempelvis de understöd som beviljas för vård av fornlämningsområden.

Observera:

  • Det finns fornlämningar också under vatten. Det är något som ska beaktas exempelvis vid planering av muddringar.
  • Skyddsområden för fornlämningar är inte utmärkta på kartor eller i terrängen, förutom i undantagsfall. Dessutom är det inte alltid känt över hur stort område en fornlämning sträcker sig.
  • De kulturarvsobjekt som märkts ut i terrängen kan vara de fasta fornlämningar som avses i lagen om fornminnen även om de inte syns i myndighetsregister.
  • Det är absolut förbjudet att lägga ut geocachegömmor i fornlämningar!

Viktigt att veta!

Enligt lag om fornminnen bör alla fynd som är över 100 år gamla anmälas till Museiverket. Förra året togs i bruk ett nytt system för att anmäla fynd, det kallas för Ilppari. Tyvärr fungerar systemet än så länge enbart på finska. Även sidorna med ytterligare information är bristfälliga på den svenska sidan.

För att kunna anmäla fynd via Ilppari måste man registrera sig. Ilppari fungerar till exempel så, att museiverkets tjänstemän direkt bestämmer vilka fynd upphittaren får behålla och vilka de ber att skall skickas till Museiverket.

Eftersom systemet bara finns på finska, så kan man på svenska fortsättningsvis anmäla fynd genom att fylla ett frågeblad och skicka informationen till metallinilmaisin@museovirasto.fi. Man kan skicka alla fynd på en gång, men det är önskvärd att först skicka frågeformuläret och fotografier på fynden, för ibland kan de bestämmas också på det viset. Man behöver inte betala för postavgifterna, bara man sänder fynden som kundreturnering. Museiverkets nummer för detta är 610146. Adressen är: Museiverket, Sami Raninen, Sturegatan 2a, 00510 Helsingfors.

En länk till en guide för metallsökare, den innehåller bl.a. ett ifyllt frågeblad med exempel.

Information för personer med arkeologi som hobby.

Fråga mer av landskapsarkeologen.