Landskapsmuseiverksamheten

Landskapsmuseiverksamheten

Vasa stads museer fungerar som Österbottens landskapsmuseum. Dess uppgift är att leda, utveckla och stöda museiverksamheten, skötseln och bevarandet av kulturarvet och kulturmiljön inom sitt eget verksamhetsområde, i enlighet med den plan som uppgjorts tillsammans med Museiverket.

På Österbottens landskapsmuseums verksamhetsområde finns över 100 museer, av vilka största delen är hembygds- och friluftsmuseer som sköts med frivilligkrafter, men i gruppen finns också specialmuseer och kulturhistoriska samlingar. Landskapsmuseiforskaren styr det lokalmuseiarbete som görs på hens område och främjar samarbetet mellan områdets museer. Landskapsmuseet uppehåller Österbottens museiportal och museiportalens Facebook-sida.

Landskapsmuseiforskaren ger råd bland annat i ärenden som hänför sig till samlingarnas bevarande, katalogisering, konservering och skötsel, till skötseln och reparerandet av museibyggnader och -områden samt till utställnings- och publikarbetet. Landskapsmuseiforskaren är också verksam som sakkunnig i projekt som hänför sig till hens verksamhetsområdes historia och deltar i det myndighetsarbete som hänför sig till kulturmiljön.

Landskapsmuseiforskaren ger råd och utlåtanden beträffande Museiverkets stödansökningar för lokala museer och övervakar användningen av stöden.

Fråga landskapsmuseiforskaren mera om den lokala museiverksamheten.

 

Samarbete och museiportal

De små lokala museernas frågeställningar är ofta av samma karaktär och därför är det viktigt att utveckla samarbetet mellan museerna. Landskapsmuseet ordnar i samarbete med andra aktörer utbildning för lokala museientusiaster bl.a. i form av museidagar eller seminarier på landskapsnivå. Landskapsmuseet har producerat tidningen Kappsäcken, som är en informationstidning för kulturmiljö- och museiärenden i Österbotten och i vilken det finns artiklar också från konst-, naturvetenskaps- och historieområdena.

 

KAPSÄCKEN 2015

KAPSÄCKEN 2014

KAPSÄCKEN 2013

KAPSÄCKEN 2012

KAPSÄCKEN 2011

KAPSÄCKEN 2010

 

http://www.museiportalosterbotten.fi/museer-i-osterbotten/